ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ

ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รูปแบบการตั้งค่าการพิมพ์หนังสือราชการ

การวิจัยทุนภายใน

การวิจัยทุนภายนอก

การจ่ายตอบแทนค่าตีพิมพ์


บริการวิชาการ


เอกประกอบโครงการบ่มเพาะนักวิจัย


ทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย

ทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย


เอกสารขอความอนุเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบภาษา


แบบฟอร์มแบบประเมินลูกจ้างชั่วคราว