ติดต่อเรา

กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Tel/Fax : 043-754-416
E-mail : research@msu.ac.th

กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป Tel : 1758

กลุ่มงานบริการวิชาการ Tel : 1757

กลุ่มงานส่งเสริมการวิจัย Tel : 1755

กลุ่มงานส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมฯ Tel : 1757