เกี่ยวกับเรา


เกี่ยวกับกองฯ

ความเป็นมา / สภาพปัจจุบัน

ความเป็นมา / สภาพปัจจุบัน

ในปัจจุบันกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นหน่วยงานในสังกัด สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และเป็นหน่วยงานหนึ่งที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทบวงมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2538 ซึ่งในปัจจุบันมีส่วนงานภายในสำนักงานอธิการบดี จำนวน 12 หน่วยงาน ได้แก่ กองกลาง กองแผนงาน กองบริการการศึกษา กองกิจการนิสิต กองคลังและพัสดุ กองทะเบียนและประมวลผล กองอาคารและสถานที่ กองการเจ้าหน้าที่ กองส่งเสริมและบริการวิชาการ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา และสำนักตรวจสอบภายใน โดยมีภารกิจหลักในการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และการที่จะให้การดำเนินการตามภารกิจดังกล่าวเป็นไปอย่างมีทิศทางเกิดประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพนั้น หากสำนักงานอธิการบดีมีแผนกลยุทธ์ที่เหมาะสมที่มีพื้นฐานจากการวิเคราะห์สถานการณ์ที่ถูกต้องรู้จุดอ่อนจุดแข็งขององค์กร สามารถประเมินโอกาสและภัยคุกคามที่องค์กรเผชิญหน้าได้อย่างเหมาะสมและถูกต้อง ก็จะเป็นเครื่องมือที่สำคัญอันจะช่วยในการดำเนินภารกิจของสานักงานอธิการบดีบรรลุเป้าหมายได้เป็นอย่างดี การจัดทำแผนกลยุทธ์ของสำนักงานอธิการบดีจึงเป็นประเด็นสำคัญประการหนึ่งที่สานักงานอธิการบดีให้ความสำคัญ โดยแผนกลยุทธ์ดังกล่าว จะเป็นแผนแม่บทหลักระยะยาวของกองส่งเสริมการวิจัยฯ สำนักงานอธิการบดีในการกำหนดทิศทางการดำเนินการของกองส่งเสริมการวิจัยฯ สำนักงานอธิการบดี เป็นแผนแม่บทของการจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณนอกจากนี้ยังเป็นเครื่องมือสำคัญในการกำกับติดตามและประเมินผลการทำงานภายใต้ระบบการสร้างตัวชี้วัดผลการดำเนินงานตามระบบการบริหารงานสมัยใหม่ที่มุ่งเน้นการวัดผลการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม

ตามที่กล่าวมาแล้วกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ สำนักงานอธิการบดี จึงเป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีบาทบาทสำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม และได้ทบทวนและปรับแผนกลยุทธ์ของกองส่งเสริมส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2556 ขึ้น เพื่อให้กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ สามารถใช้แผนกลยุทธ์ดังกล่าวเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาองค์กรไปสู่ความสำเร็จอย่างมีทิศทางเป็นระบบและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต โดยที่กล่าวมา กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฏีกาจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทบวงมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2538 โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 112 ตอนที่ 21ก เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2538 และได้แบ่งส่วนราชการตามประกาศของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ลงวันที่ 14 มีนาคม 2548 ซึ่งมีรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นผู้บังคับบัญชา และมีผู้อำนวยการกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ เป็นผู้บังคับบัญชาฝ่ายปฏิบัติงาน โดยมีแนวทางในการพัฒนา ดังนี้

1.พัฒนาฐานและขอบเขตการวิจัย เพื่อรองรับการขยายตัวของกิจการวิจัย สร้างกลไกในการสนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนางานวิจัยของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

2.พัฒนาและสนับสนุนแผนงานวิจัยที่มีลักษณะเป็นโครงการวิจัยระยะยาว ที่มีความร่วมกันหลากหลายสาขาวิชา และมีเป้าหมายสอดคล้องกับแผนวิจัยแม่บทของมหาวิทยาลัยมหาสารคามรวมทั้งแผนพัฒนาในระดับต่าง ๆ

3.พัฒนาในด้านการบริหาร จัดการ ประสานงาน ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาของฝ่ายต่าง ๆ ทั้งภายในสถาบันฯ คณะ และหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยมหาสารคามให้สามารถดำเนินงานการวิจัยได้ตามแนวนโยบายและแผนงานวิจัย

4. พัฒนาและส่งเสริมเผยแพร่ผลงานการวิจัยและส่งเสริมให้มีการนำผลงานวิจัยไปประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาโดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และระดับประเทศต่อไป

5. พัฒนาให้เป็นแหล่งเก็บรักษาความรู้ ในด้านการผลิตบุคลากรด้านการวิจัย รวมทั้งสร้างมาตรการในการควบคุมมาตรฐานการวิจัย

6. สนับสนุนและแสวงหาแหล่งทุนเพื่อสนับสนุนและพิจารณาจัดสรรทุนให้กับฝ่ายต่าง ๆ ของสถาบันฯ คณะ และหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

7. พัฒนาให้เป็นศูนย์หรือหน่วยงานประสานงานกลางเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนากับหน่วยงานองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนภายในประเทศ และต่างประเทศ

8. พัฒนาให้เป็นสถานที่รวบรวมทะเบียนนักวิจัยโครงการวิจัย และเอกสารงานวิจัยที่สมบูรณ์ เพื่อเป็นพื้นฐานในการวางแผนงานวิจัย และเผยแพร่งานวิจัยของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

9. พัฒนาและให้การสนับสนุนการจัดสัมมนา การจัดหลักสูตรการอบรมเกี่ยวกับการวิจัยและการผลิตนักวิจัย ตลอดจนการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการวางแผนการดำเนินการวิจัยและโครงการวิจัยและตามมติที่ประชุมกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ครั้งที่ 4/2548 วันที่ 25 กรกฎาคม 2548 ได้มีมติเห็น ชอบให้มีการจัดแบ่งกลุ่มงานภายในใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจของกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มีระบบ กลไก การบริหารและดำเนินงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น จึงได้มีการจัดรวมกลุ่มงานใหม่ ให้เหลือเพียง 6 กลุ่มงาน ภายใต้การกำกับดูแลของรองอธิการบดี ฝ่ายนโยบาย แผนและวิจัย และผู้อำนวยการกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ดังนี้

1) กลุ่มงานส่งเสริมการวิจัย

2) กลุ่มงานส่งเสริมการบริการวิชาการ

3) กลุ่มงานส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

4) กลุ่มงานส่งเสริมความร่วมมือกับอุตสาหกรรม

5) กลุ่มงานเผยแพร่สารสนเทศการวิจัยและบริการวิชาการ

6) กลุ่มงานบริหารทั่วไป

ปรัชญา / วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

ปรัชญา / วิสัยทัศน์ / พันธกิจ


ปรัชญา

มุ่งมั่นให้บริการ เพื่อพัฒนางานวิจัย บริการวิชาการ ทำนุฯ ให้มีประสิทธิภาพ

วิสัยทัศน์

กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ เป็นหน่วยงานที่สนับสนุน ส่งเสริมและเผยแพร่งานวิจัย บริการ และทำนุฯ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

พันธกิจ

1. ส่งเสริมการวิจัย
2. ส่งเสริมการบริการวิชาการ
3. ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
4. เผยแพร่สารสนเทศการวิจัย ฯ
5. สร้างความเป็นเลิศทางนวัตกรรมไหม
6. ให้บริการวิชาการทางด้านฟาร์ม
7. สร้างความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม

แนวทางในการพัฒนากองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ

แนวทางในการพัฒนากองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ

1. พัฒนาฐานและขอบเขตการวิจัย เพื่อรองรับการขยายตัวของกิจการวิจัย สร้างกลไกในการสนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนางานวิจัยของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2. พัฒนาและสนับสนุนแผนงานวิจัยที่มีลักษณะเป็นโครงการวิจัยระยะยาว ที่มีความร่วมกันหลากหลายสาขาวิชา และมีเป้าหมายสอดคล้องกับแผนวิจัยแม่บทของมหาวิทยาลัยมหาสารคามรวมทั้งแผนพัฒนาในระดับต่าง ๆ
3. พัฒนาในด้านการบริหาร จัดการ ประสานงาน ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาของฝ่ายต่าง ๆ ทั้งภายในสถาบันฯ คณะ และหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยมหาสารคามให้สามารถดำเนินงานการวิจัยได้ตามแนวนโยบายและแผนงานวิจัย
4. พัฒนาและส่งเสริมเผยแพร่ผลงานการวิจัยและส่งเสริมให้มีการนำผลงานวิจัยไปประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาโดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และระดับประเทศต่อไป
5. พัฒนาให้เป็นแหล่งเก็บรักษาความรู้ ในด้านการผลิตบุคลากรด้านการวิจัย รวมทั้งสร้างมาตรการในการควบคุมมาตรฐานการวิจัย
6. สนับสนุนและแสวงหาแหล่งทุนเพื่อสนับสนุนและพิจารณาจัดสรรทุนให้กับฝ่ายต่าง ๆ ของ
7. สถาบันฯ คณะ และหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
8. พัฒนาให้เป็นศูนย์หรือหน่วยงานประสานงานกลางเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนากับหน่วยงานองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนภายในประเทศ และต่างประเทศ
9. พัฒนาให้เป็นสถานที่รวบรวมทะเบียนนักวิจัยโครงการวิจัย และเอกสารงานวิจัยที่สมบูรณ์ เพื่อเป็นพื้นฐานในการวางแผนงานวิจัย และเผยแพร่งานวิจัยของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
10. พัฒนาและให้การสนับสนุนการจัดสัมมนา การจัดหลักสูตรการอบรมเกี่ยวกับการวิจัยและการผลิตนักวิจัย ตลอดจนการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการวางแผนการดำเนินการวิจัย โครงการวิจัย

โครงสร้างองค์กร

โครงสร้างองค์กร

หน่วยงานในสังกัด

ศูนย์เครื่องมือกลาง

ศูนย์เครื่องมือกลาง


ศูนย์เครื่องมือกลางเป็นศูนย์ที่ศาสตราจารย์ ดร.นพ.อดุลย์ วิริยเวชกุล (ราชบัณฑิต)อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคามในขณะนั้นได้อนุมัติให้จัดตั้งขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากรองศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สมัปปิโต และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รำไพ เกณฑ์สาคูได้เสนอจัดตั้ง “ศูนย์เครื่องมือกลาง” ต่ออธิการบดี จากการปรึกษาหารืออธิการบดีมีความเห็นร่วมกันว่า ควรดำเนินการจัดตั้งศูนย์เครื่องมือกลาง เนื่องจากในปัจจุบันมหาวิทยาลัยมหาสารคามประกอบไปด้วยหน่วยงาน และคณะต่างๆ มากมาย มีการเสนอของบจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์เข้ามามากตามความต้องการ การจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ชั้นสูงจึงเกิดความซ้ำซ้อนทำให้สิ้นเปลืองงบประมาณและการให้บริการที่ไม่ทั่วถึง ดังนั้นเพื่อสนับสนุนการใช้ทรัพยากรเครื่องมือกลางร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพอีกทั้งเพื่อผลักดันการพัฒนางานวิจัยทั้งภายในมหาวิทยาลัย และความร่วมมือในการวิจัยกับหน่วยงานอื่นๆ ภายนอกมหาวิทยาลัย จึงได้จัดตั้งศูนย์เครื่องมือกลางขึ้น โดยให้ดำเนินการด้านการให้ความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาระหว่างมหาวิทยาลัยมหาสารคามกับภาคเอกชน การให้บริการวิเคราะห์ ทดสอบ ตรวจสอบให้กับคณาจารย์ นักวิจัย และนิสิตของมหาวิทยาลัย ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนรวมทั้งแสวงหารายได้ให้กับทางศูนย์เครื่องมือกลาง และมหาวิทยาลัยมหาสารคามจึงได้ตั้งคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์เครื่องมือกลางขึ้น เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2550โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สมัปปิโต ดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการศูนย์เครื่องมือกลาง และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รำไพ เกณฑ์สาคู ดำรงตำแหน่งเป็นรองประธานกรรมการศูนย์เครื่องมือกลาง ดังคำสั่งที่ 4350/2550 และได้รับความร่วมมือเบื้องต้นจากคณาจารย์จากหลายคณะ ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ และโครงการจัดตั้งคณะสัตวแพทย์และสัตวศาสตร์ เป็นผู้ร่วมดำเนินงานและได้ร่วมงานอย่างต่อเนื่องและปฏิบัติตามพันธกิจด้านต่างๆตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน 2550 เป็นต้นมา

เมื่อ รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สมัปปิโต ดำรงตำแหน่งอธิการบดี ก็ได้รับการสนับสนุนให้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันศูนย์เครื่องมือกลางอยู่ภายใต้ความดูแลของรองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ประเทพา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย และศูนย์เครื่องมือกลางได้ปรับโครงสร้างใหม่โดยอยู่ภายใต้กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ สังกัดสำนักงานอธิการบดี ซึ่งถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มงานด้านบริการวิชาการ งบประมาณ ที่ใช้ในการดำเนินงานมาจากงบรายได้มหาวิทยาลัย และงบประมาณแผ่นดิน เป็นต้นมา

ติดต่อ

ศูนย์เครื่องมือกลาง  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ตำบลขามเรียง  อำเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม 41500
Tel/Fax : (043)754 068 เบอร์โทรศัพท์/ต่อภายใน 1747
Website : centrallab.msu.ac.th
e-mail : centrallab.msu@gmail.com

ศูนย์ความเป็นเลิศทางนวัตกรรมไหม

ศูนย์ความเป็นเลิศทางนวัตกรรมไหม

ติดต่อ

ศูนย์ความเป็นเลิศทางนวัตกรรมไหม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคาม 44150

เบอร์โทรศัพท์ (043)-754314 ภายใน 3046

Website  sic.msu.ac.th

ศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม

ศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม

ศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เริ่มดำเนินงานมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2548 ภายใต้ชื่อ “ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ” (UBI) โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพื่อรองรับการนำองค์ความรู้ นวัตกรรม ผลงานวิจัยภายในมหาวิทยาลัยมาบ่มเพาะให้เกิดเป็นธุรกิจใหม่ ต่อมาในปีงบประมาณ 2550 มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)ในการจัดตั้ง “ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเทคโนโลยี” (TBI) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งบ่มเพาะและพัฒนาศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมและเอกชนในภูมิภาคและเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศภายใต้ชื่อโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เครือข่ายมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทำให้ทั้ง 2 หน่วยงานมีการดำเนินงานร่วมกันมาภายใต้ชื่อ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ เรื่อยมา

จนกระทั่งเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2553 ที่ผ่านมา สภามหาวิทยาลัยมหาสารคามได้เห็นชอบให้เปลี่ยนชื่อศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเป็น “ศูนย์ส่งเสริมความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม” (University Industry cooperation Center : UIC) ปัจจุบัน UIC มีการจัดโครงสร้างภายในเพื่อรองรับการดำเนินงานทั้งสิ้น 4 งาน ดังนี้

1.  UBI งานบ่มเพาะวิสาหกิจUIC_Logo
2.  MSU-IPMO งานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
3. TBI งานบ่มเพาะวิสาหกิจเทคโนโลยี
4. MSU-OUTLET อาคารแสดงและจำหน่ายสินค้า

ติดต่อ

อาคารกลุ่มงานวิจัยและปฏิบัติงาน ชั้น1 ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
Tel/Fax : (043)754 192 ภายใน 1730
Website : https://spmsu.msu.ac.th
e-mail : msuicbiscenter@yahoo.com

ฟาร์มมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ฟาร์มมหาวิทยาลัยมหาสารคาม


ฟาร์มมหาวิทยาลัยมหาสารคามจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ5 ธันวาคม 2542ประกอบกับมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้เปิดหลักสูตรเทคโนโลยีทางการเกษตรหลายสาขา ซึ่งจำเป็นต้องมีสถานที่ฝึกปฏิบัติจริง ดังนั้น เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2541 สภามหาวิทยาลัยมหาสารคามจึงได้อนุมัติให้จัดตั้งโครงการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ หรือ โครงการฟาร์มมหาวิทยาลัยมหาสารคามโดยได้จัดตั้งขึ้นอย่างชั่วคราวภายในบริเวณพื้นที่ของโรงเรียนคณาสวัสดิ์เทคโนโลยีแต่ด้วยข้อจำกัดของพื้นที่ การสร้างโรงเรือนสิ่งก่อสร้าง และแปลงหญ้าเลี้ยงสัตว์ จึงได้ดำเนินการย้ายสถานที่โดยการบุกเบิกและพัฒนาพื้นที่ “โคกหนองขวาง” ในตำบลนาสีนวนอำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 1,400 ไร่    ให้เป็นพื้นที่ถาวร โดยเน้นหนักด้านการเลี้ยงปศุสัตว์ เพื่อรองรับการเรียนการสอน วิจัย และบริการวิชาการ ให้แก่คณะหรือหน่วยงานที่ประสงค์ใช้บริการ โดยใช้การบริหารจัดการที่มีระบบธุรกิจเกษตรเข้ามาดำเนินการอย่างบูรนาการ ปัจจุบัน ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ เป็นหน่วยงานที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ประสบผลสำเร็จอย่างสูง สามารถตอบสนองต่อนโยบายของมหาวิทยาลัย

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ แบ่งโครงสร้างการบริหารงานออกเป็นสำนักงาน ฝ่าย และแผนก เพื่อวัตถุประสงค์ให้เกิดความชัดเจน คล่องตัว และประสิทธิภาพสูงสุดในการดำเนินงาน ดังนี้

1. สำนักงานเขตพื้นที่นาสีนวน หรือ ฝ่ายผลิต ตั้งอยู่ ณ ตำบลนาสีนวน อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ห่างจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามประมาณ 15 กิโลเมตรมีหน้าที่ผลิตสัตว์เศรษฐกิจและสร้างผลผลิตจากการเลี้ยงสัตว์ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนการผลิตบัณฑิต วิจัย บริการวิชาการ และสร้างรายได้แบ่งโครงสร้างการบริหารงานออกเป็นฝ่าย/แผนก ได้แก่

1.1 ฝ่ายโรงงานผลิตอาหารสัตว์ มีหน้าที่ผลิตอาหารข้นคุณภาพดี และตรงตามความต้องการทางโภชนาการของสัตว์ เพื่อบริการแก่แผนกเลี้ยงสัตว์ชนิดต่างๆของฝ่ายผลิต ได้แก่ อาหารโคเนื้อ อาหารโคนม อาหารสุกรอาหารไก่ไข่ อาหารม้า และอาหารแพะ จัดทำสต็อกวัตถุดิบอาหารสัตว์ รายงานการใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์ ตรวจสอบคุณภาพ และเก็บรักษาคุณภาพวัตถุดิบอาหารสัตว์ รายงานการผลิตอาหารสัตว์ จัดทำ/ปรับปรุงสูตรอาหารให้มีคุณภาพ ภายในโรงงานผลิตอาหารสัตว์มีเครื่องผสมอาหารสัตว์ทั้งแบบแนวตั้งและแนวนอนจำนวน 3 เครื่อง สามารถรองรับการผสมอาหารข้นได้ประมาณ 10,000 กิโลกรัม/วัน

1.2 ฝ่ายผลิตสัตว์ใหญ่ แบ่งออกเป็น 2 แผนก ได้แก่

– แผนกโคเนื้อ มีหน้าที่ผลิตโคเนื้อคุณภาพดีโดยใช้เทคโนโลยีการผสมเทียมเข้ามาช่วยในการสืบพันธุ์ โดยเน้นหนักด้านการผลิตลูกผสมบราห์มัน ลูกผสมชาโรเลส์ และลูกผสมกำแพงแสน โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสนับสนุนการผลิตบัณฑิต วิจัย และบริการวิชาการ ปัจจุบันแผนกโคเนื้อกำลังอยู่ระหว่างปรับปรุงพันธุ์และปรับปรุงฝูง ขณะนี้มีจำนวนโคเนื้อทั้งสิ้น 65 ตัว แบ่งออกเป็นโคแม่พันธุ์ 20 ตัว โคสาว 10 ตัว โครุ่น 6 ตัว โคเล็ก 26 ตัว และโควิจัยเจาะกระเพาะหมัก 1 ตัว (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2553) อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าได้มีการลดจำนวนโคเนื้อลงแต่ก็ยังคงมีรายได้จากการจำหน่ายโคเนื้อและผลผลิตอย่างต่อเนื่องและเป็นแหล่งสนับสนุนการผลิตบัณฑิต วิจัย และบริการวิชาการ อย่างมีคุณภาพ

– แผนกโคนม มีหน้าที่ผลิตน้ำนมดิบคุณภาพดี โดยใช้โคนมสายพันธุ์โฮลสไตน์ฟรีเชียน ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 ด้านการผลิตน้ำนมดิบในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 มีผลผลิตน้ำนมดิบรวมทั้งสิ้น 36,115 กิโลกรัม/ปี ผลิตน้ำนมดิบได้เฉลี่ย 96.31กิโลกรัม/วัน ปัจจุบัน กำลังอยู่ในระยะการปรับปรุงฝูงโคนม

1.3 ฝ่ายผลิตสัตว์เล็ก แบ่งออกเป็น 2 แผนก ได้แก่

– แผนกไก่ไข่ มีหน้าที่ผลิตไข่ไก่คุณภาพดี โดยเลี้ยงในโรงเรือนระบบปรับอากาศ (EVAP) จำนวน 2 โรงเรือนสามารถรองรับการเลี้ยงไก่ไข่ได้ทั้งสิ้นประมาณ 6,500 ตัว ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนกไก่ไข่ผลิตไข่ไก่ได้ 495,320 ฟองคิดเป็นมูลค่า 1,320,800บาท ซึ่งเป็นแผนกที่สร้างรายได้เป็นอันดับสองรองจากแผนกสุกร โดยร้อยละ 24.55 ของรายได้ทั้งหมดเป็นรายได้ที่เกิดจากแผนกไก่ไข่ และในอนาคตอันใกล้นี้ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรกรรมเฉลิมพระเกียรติฯมีแผนพัฒนาที่จะสร้างและขยายแผนกไก่เนื้อ เพื่อเป็นแหล่งสนับสนุนการผลิตบัณฑิต วิจัย บริการวิชาการ และสร้างรายได้

– แผนกสุกร มีหน้าที่ผลิตสุกรคุณภาพดี โดยเน้นหนักการผลิตสุกรขุนลูกผสมสามสายพันธุ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนกสุกรสามารสร้างรายได้จากการที่สร้างรายได้เป็นอันดับ 1 โดยสามารถสร้างรายได้จากการจำหน่ายสุกร ทั้งที่เป็นสุกรหย่านมสุกรขุน และสุกรคัดทิ้ง รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 3,500,543 บาท คิดเป็นร้อยละ 54.69 ของรายได้ทั้งหมด

1.4 ฝ่ายอาคาร สถานที่ จักรกลการเกษตร และแปลงหญ้า มีหน้าที่สนับสนุนการดำเนินงานของฝ่าย/แผนกต่างๆ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยดำเนินการบำรุงครุภัณฑ์ อาคาร และสถานที่ต่างๆให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ ตลอดจนดำเนินการซ่อมแซมครุภัณฑ์ อาคาร และสถานที่ต่างๆที่ชำรุด ให้สามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติโดยทีมงานช่างผู้ชำนาญงาน นอกจากนี้ ยังมีหน้าที่ด้านการจัดการแปลงหญ้าเลี้ยงสัตว์

2. สำนักงานเขตพื้นที่ขามเรียง หรือ ฝ่ายธุรการ ตั้งอยู่ ณ กองวิจัยและบริการวิชาการตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคามห่างจากฝ่ายผลิตประมาณ 15 กิโลเมตร ฝ่ายธุรการมีหน้าที่สนับสนุนการดำเนินงานฝ่ายผลิตให้มีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามระบบและระเบียบของทางราชการ แบ่งโครงสร้างการบริหารออกเป็นงานต่างๆ ได้แก่

2.1 สารบรรณและบุคคล มีหน้าทีลงทะเบียนหนังสือรับ/หนังสือส่ง กลั่นกรองหนังสือ จัดทำร่าง/พิมพ์/ทาน/ตรวจหนังสือราชการจัดทำคำสั่ง-ประกาศ จัดประชุม จัดทำเอกสารประกอบการประชุม สรุปรายงานการประชุม งานประเมินผลการปฏิบัติงาน การจัดสวัสดิการและสิทธิที่พึงได้รับของบุคลากร อาทิ ประกันสังคม สิทธิการรักษาพยาบาล สิทธิการลา ตลอดจนการช่วยเหลืออำนวยความสะดวกต่างๆให้กับบุคลากร

2.2 พัสดุ มีหน้าที่ตรวจสอบวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง จัดซื้อ/จัดจ้าง ติดต่อประสานงานกับผู้ประกอบการ ลงบัญชีพัสดุ ควบคุมดูแลการเบิกจ่าย และรายงานการใช้วัสดุเชื้อเพลิง

2.3 การเงินและบัญชี มีหน้าที่จัดเก็บเงินรายได้ ออกใบเสร็จรับเงิน ตรวจสอบใบสำคัญ ฝาก-ถอนเงิน จัดทำเรื่องการไปราชการขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จัดทำเรื่องขออนุมัติเบิกเงิน/ยืมเงิน นำเงินส่งมหาวิทยาลัยจัดทำทะเบียนคุม รายงานการใช้เงินทดรองราชการ-เงินสดย่อย จัดทำบัญชีต้นทุน และจัดทำงบกำไร-ขาดทุน

2.4 การตลาดและแผนธุรกิจ มีหน้าที่หาตลาด ขยายตลาด ขายผลผลิต จัดทำสต็อกผลผลิตที่ขาย ขออนุมัติขายขออนุมัติปรับราคาขาย สืบราคาขาย ตลอดจนวางแผนธุรกิจเชิงรุกเพื่อก้าวทันต่อการแข่งขัน

ติดต่อ

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ (โครงการฟาร์มมหาวิทยาลัยมหาสารคาม) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.นาสีนวล อ. กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม 44150
Tel/Fax : ….
Website : http://www.farm.msu.ac.th/

พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2542 โดยมีความมุ่งหมายเพื่อสื่อสารถึงอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่มีจุดเริ่มต้นและพัฒนาการอย่างมีความหมายและความสำคัญควบคู่มากับพัฒนาการของสังคม ตั้งแต่ยุคที่เป็นวิทยาลัยวิชาการศึกษามหาสารคาม (พ.ศ.2511) จนถึงมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมหาสารคาม (พ.ศ.2517) และเป็นมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (พ.ศ.2537) รวมทั้งเป็นศูนย์กลางแห่งการพัฒนาองค์ความรู้ด้านพิพิธภัณฑ์เพื่อส่งเสริมให้สังคมได้รับผลประโยชน์จากกิจการพิพิธภัณฑ์ ทั้งในด้านการปลูกจิตสำนึกแห่งคุณค่าและความสำคัญของท้องถิ่น การจัดการพิพิธภัณฑ์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อความต้องการของสังคม

นอกจากนี้ โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคามยังทำหน้าที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และบริการวิชาการด้านพิพิธภัณฑ์ตลอดจนเป็นสถานที่สำหรับการพักผ่อนและจัดกิจกรรมสำหรับคณาจารย์ นิสิต และบุคคลทั่วไป

ติดต่อ

ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44150
Tel/Fax : 0-4375-4380 ภายใน 1384
Website : https://museum.msu.ac.th

แผนกลยุทธิ์ แผนปฏิบัติราชการ

Bet365 Visit site get 200 GBP