บุคลากร

ผู้บริหาร

py-252x201
13418842_10207138425080538_443220492216616070_n
po-252x201
รศ.ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล
รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการพิเศษ
รศ.ดร.ไพโรจน์ ประมวล
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย
นางฉวีวรรณ อรรคะเศรษฐัง
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

Sek
Toi
Aum
Kluay
เสกสรร แจ่มใส
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ชำนาญการพิเศษ
โทร : 1758
กัญญรินทร์ ป้อมมะรัง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร : 1758
กรวีร์ พันธ์นิกร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร : 1758
กรกนก สุริยะ
ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ
โทร : 1758

กลุ่มงานส่งเสริมการวิจัย

Pim
Nok-1
Nok
Balloon
ปรมาภรณ์ บุตรมารศรี
นักวิชาการศึกษา
โทร : 1755
สุมินทร์ญามาศ ทิพย์วงศา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร : 1755, 1758
เวราภรณ์ ตาลแจ่ม
นักวิชาการศึกษา
โทร : 1755, 1756
อนัญพร พรหมเมตตา
นักวิชาการศึกษา
โทร : 1755
K-1
พนมกร  เวชกามา
นักวิชาการศึกษา
โทร : 1755

กลุ่มงานส่งเสริมการบริการวิชาการ

Wat
SOM
Y-1
วัชญา อ่อนนางใย
นักวิชาการศึกษา
โทร : 1757
สถาพร กิณณรินทร์แหน่ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร : 1757
บรรจง บุรินประโคน
นักวิชาการช่างศิลป์
โทร : 1756

กลุ่มงานส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

Jum
Jang
JOR
เมษา ศรีสมนาง
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
โทร : 1757
ณัฐกฤตา ศรีสุพรรณ
นักวิชาการช่างศิลป์
โทร : 1756
ปรีชา ศรีบุญเศษ
นักวิชาการช่างศิลป์
โทร : 1756

กลุ่มงานเผยแพร่สารสนเทศการวิจัยและบริการวิชาการ

Noon
Air
B-1
จิรารัตน์ ภูสีฤทธิ์
นักวิชาการศึกษา
โทร : 1754
พักตร์วิไล จันทร์ลอย
นักวิชาการศึกษา
โทร : 1754
สมชาย ศรีรักษา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
โทร : 1756

ผู้เชี่ยวชาญ

E-1
MR.ADRIAN RODERICK PLANT
ผู้เชี่ยวชาญ
โทร : 1754
Pual-232x300
MR. PAUL ALEXANDER DULFER
ผู้เชี่ยวชาญ
โทร : 1754
Bet365 Visit site get 200 GBP