บุคลากร

ผู้บริหาร

รองธีรยุทธ
po-252x201
ผศ.ดร.ธีรยุทธ ชาติชนะยืนยง
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย และวิเทศสัมพันธ์
นางฉวีวรรณ อรรคะเศรษฐัง
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

53110517_1957311934367820_7325570076315222016_n
พัชรนันท์ ศรีจันทร์
นักวิชาการเงินและบัญชี
โทร : 1758
52596517_400296264116390_7254796140627886080_n
ศิรวิทย์ ลครมุล
ธุรการ
โทร : 1758
52527125_2037231206391214_8068448952933941248_n
มนัสนันท์ หาญณรงค์
นักวิชาการพัสดุ
โทร : 1758
Aum
กรวีร์ พันธ์นิกร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร : 1758
Mil
ศาสตรา มาพร
นักวิชาการช่างศิลป์
โทร : 1758

กลุ่มงานส่งเสริมการวิจัย

Pim
ปรมาภรณ์ บุตรมารศรี
นักวิชาการศึกษา
โทร : 1755
52970879_2040490566243326_6069772349643685888_n
นริศรา ปัจฉิม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร : 1755
Nok-1
สุมินทร์ญามาศ ทิพย์วงศา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร : 1755, 1758
Nok
วราภรณ์ ตาลแจ่ม
นักวิชาการศึกษา
โทร : 1755
Balloon
อนัญพร พรหมเมตตา
นักวิชาการศึกษา
โทร : 1755

กลุ่มงานส่งเสริมการบริการวิชาการ

Wat
SOM
Y-1
วัชญา อ่อนนางใย
นักวิชาการศึกษา
โทร : 1757
สถาพร กินณรินทร์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร : 1757
บรรจง บุรินประโคน
นักวิชาการช่างศิลป์
โทร : 1757

กลุ่มงานส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

Jum
27496421_10210655815006787_1265836783_n
JOR
เมษา ศรีสมนาง
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
โทร : 1757
ณัฐกฤตา ศรีสุพรรณ
นักวิชาการช่างศิลป์
โทร : 1757
ปรีชา ศรีบุญเศษ
นักวิชาการช่างศิลป์
โทร : 1757

กลุ่มงานเผยแพร่สารสนเทศการวิจัยและบริการวิชาการ

Noon
Air
52602981_342110646513209_3311562330885586944_n
จิรารัตน์ ภูสีฤทธิ์
นักวิชาการศึกษา
โทร : 1754
พักตร์วิไล จันทร์ลอย
นักวิชาการศึกษา
โทร : 1754
อภิวัฒน์ ทูลไธสง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
โทร : 1757

ผู้เชี่ยวชาญ

E-1
MR.ADRIAN RODERICK PLANT
ผู้เชี่ยวชาญ
โทร : 1756
Pual-232x300
MR. PAUL ALEXANDER DULFER
ผู้เชี่ยวชาญ
โทร : 1754
Bet365 Visit site get 200 GBP