บุคลากร

ผู้บริหาร

 

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

 

กลุ่มงานส่งเสริมการวิจัย

 

กลุ่มงานส่งเสริมการบริการวิชาการ

 

กลุ่มงานส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

 

กลุ่มงานเผยแพร่สารสนเทศการวิจัยและบริการวิชาการ
 

ผู้เชี่ยวชาญ