กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ จัดประชุมคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (คกส. มมส) ครั้งที่ 5/2560

กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ  จัดประชุมคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (คกส. มมส) ครั้งที่ 5/2560 วันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ความเป็นเลิศทางนวัตกรรมไหม ชั้น 1 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม