ประกาศผลทุนโครงการบูรณาการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 3

มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้มีนโยบายในการขับเคลื่อนระบบและกลไกการบริการวิชาการและการทำงานวิชาการรับใช้สังคม ภายใต้ชื่อ “โครงการบูรณาการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน” และกองส่งเสริมการวิจัยและการบริการวิชาการได้ประกาศให้ทุนสนับสนุนการบริการวิชาการแก่สังคม “โครงการบูรณาการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน” ครั้งที่ 3  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ไปแล้วนั้น  บัดนี้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้ดำเนินการพิจารณาข้อเสนอโครงการดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการพิจารณาให้ทราบโดยทั่วกัน ตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้

เอกสารแนบ

ประกาศผลการพิจารณาหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน-2561-ครั้งที่-3 (634.5 KiB, 136 downloads)

ขออนุมัติเบิกเงินโครงการบูรณาการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน (37.5 KiB, 129 downloads)

ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน (38.0 KiB, 101 downloads)

ตัวอย่างแบบประเมินโครงการ (68.5 KiB, 123 downloads)

แบบฟอร์ม-มมส บูรณาการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน-01.2561 (177.0 KiB, 296 downloads)

แบบสำรวจความต้องการ (52.5 KiB, 158 downloads)

มมส -ใช้ประโยชน์-01 (41.0 KiB, 145 downloads)

สัญญามมส หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน-02-61 (52.5 KiB, 110 downloads)

แบบฟอร์มรูปเล่มรายงาน (3.0 MiB, 218 downloads)