ประกาศผลการพิจารณาทุนอุดหนุนนักวิจัยเพื่อพัฒนาองค์กรและพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ตามที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ประกาศหลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนนักวิจัยเพื่อพัฒนาองค์กรและพัฒนาบุคลากร  ประจำปีงบประมาณ 2561 ไปนั้น บัดนี้ คณะกรรมการบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ดำเนินการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเอกสารแนบ ท้ายประกาศ

เอกสารแนบ

ประกาศผลการพิจารณาทุนอุดหนุนนักวิจัยเพื่อพัฒนาองค์กรและพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (1.2 MiB, 179 downloads)