ประกาศผลการพิจารณาทุนสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ตามที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ประกาศหลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนนักวิจัย  สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561 ไปนั้น บัดนี้ คณะกรรมการบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ดำเนินการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเอกสารแนบ ท้ายประกาศ

 

เอกสารแนบ

ประกาศผลการพิจารณาทุนสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (1.3 MiB, 184 downloads)