มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช คณะเภสัชศาสตร์ และคณะเทคโนโลยี เข้าร่วมงานประชุมวิชาการและจัดนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น

ในวันที่ 27 พฤศจิกายน ถึง 5 ธันวาคม 2560 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช คณะเภสัชศาสตร์ และคณะเทคโนโลยี เข้าร่วมงานประชุมวิชาการและจัดนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น ณ ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิทยาเขตสระบุรี อ.แก่งคอย จ.สระบุรี โดยได้เข้าร่วม 2 ภาคส่วน 1) ภาคนิทรรศการ ในหัวข้อ “มูลมัง อารยธรรมจำปาศรี และ 2) นำเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ ซึ่งการนำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ได้รับรางวัลโปสเตอร์ดีเด่น ในครั้งนี้