ประกาศผลทุนโครงการบูรณาการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 2

 มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้มีนโยบายในการขับเคลื่อนระบบและกลไกการบริการวิชาการและการทำงานวิชาการรับใช้สังคม ภายใต้ชื่อ “โครงการบูรณาการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน” และกองส่งเสริมการวิจัยและการบริการวิชาการได้ประกาศให้ทุนสนับสนุนการบริการวิชาการแก่สังคม “โครงการบูรณาการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน” ครั้งที่ 2  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ไปแล้วนั้น  บัดนี้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้ดำเนินการพิจารณาข้อเสนอโครงการดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการพิจารณาให้ทราบโดยทั่วกัน ตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้

           เอกสารแนบ

ประกาศผลการพิจารณาหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน-2561-ครั้งที่-2 (1.7 MiB, 79 downloads)
ขออนุมัติเบิกเงินโครงการบูรณาการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน (37.5 KiB, 76 downloads)
ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน (38.0 KiB, 48 downloads)
ตัวอย่างแบบประเมินโครงการ (68.5 KiB, 65 downloads)
แบบฟอร์ม-มมส บูรณาการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน-01.2561 (177.0 KiB, 235 downloads)
แบบสำรวจความต้องการ (52.5 KiB, 96 downloads)
มมส -ใช้ประโยชน์-01 (41.0 KiB, 71 downloads)
สัญญามมส หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน-02-61 (52.5 KiB, 62 downloads)
แบบฟอร์มรูปเล่มรายงาน (3.0 MiB, 138 downloads)