ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ โครงการ “บ่มเพาะนักวิจัยสายอาจารย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม” ปีที่ 2 ครั้งที่ 2

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ
โครงการ “บ่มเพาะนักวิจัยสายอาจารย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม” ปีที่ 2 ครั้งที่ 2
วันพุธที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2560
เวลา 16.30 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมศูนย์ความเป็นเลิศทางนวัตกรรมไหม (ชั้น 1) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

วันพุธที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2560
เวลา 16.00 น. – 16.30 น. ลงทะเบียน
เวลา 16.30 น. – 16.40 น. กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการ
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ประมวล
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย
เวลา 16.40 น. – 18.40 น.
ฟังบรรยายแลกเปลี่ยนโดย DR.Adrian Roderick Plant หัวข้อ Research Background and Publication Tips

เวลา 18.40 น. – 19.00 น.
สรุปประเด็น แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตอบข้อซักถาม
เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป
รับประทานอาหารเย็นร่วมกัน