ประกาศเปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมแบบมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบที่ 2

ตามที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีนโยบายให้มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะ/หน่วยงาน มีการดำเนินงานโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู ปกป้อง และเผยแพร่ งานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมต่อสาธารณชน ในปีงบประมาณ 2561 ได้จัดสรรทุนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมประเภท “โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมแบบมุ่งเป้า” เพื่อให้การดำเนินโครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมสอดคล้องกับภารกิจของมหาวิทยาลัยและคณะ/หน่วยงาน

ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินงานโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมแบบมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2561 บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของมหาวิทยาลัย กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมแบบ มุ่งเป้า ภายในคณะ/หน่วยงานของท่าน และขอเชิญชวนท่านหรือบุคลากรภายในคณะ/หน่วยงาน เขียนและส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนดังกล่าว

ทั้งนี้ สามารถส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุน ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2560 ณ กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ รายละเอียดหลักเกณฑ์การขอรับทุนและแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการดังเอกสารที่แนบมาท้ายนี้ หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้

 

เอกสารแนบประกาศ

ประกาศเปิดรับทุนทำนุฯ-แบบมุ่งเป้า-รอบ-2 (324.8 KiB, 188 downloads)

แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการทำนุฯ-แบบมุ่งเป้า-61-รอบ-2 (144.0 KiB, 99 downloads)