โครงการบริการวิชาการแบบบูรณาการเพื่อสร้างนวัตกรรมและชุมชนต้นแบบสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ประจำปีงบประมาร พ.ศ. 2566

ประกาศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผลการพิจารณาการจัดสรรทุนอุดหนุน โครงการบริการวิชาการแบบบูรณาการเพื่อสร้างนวัตกรรมและชุมชนต้นแบบสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ประจำปีงบประมาร พ.ศ. 2566 อ่านรายละเอียดการประกาศ >>> https://shorturl.asia/6BmAC