ประชุมพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สังกัดกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 – 15.30 น.
กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จัดประชุมพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สังกัดกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ
เรื่อง การจัดทำเอกสารประกอบการขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน
โดย นางฉวีวรรณ อรรคะเศรษฐัง ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ
เป็นประธานการประชุม
และได้รับเกียรติจาก นางฉันทนา จันทรจำนง บุคลากรชำนาญการพิเศษ
และนางสาวกนกวรรณ เชาว์น้อย บุคลากรชำนาญการ
เป็นวิทยากรในการประชุมครั้งนี้
ณ. ห้องประชุมศูนย์ความเป็นเลิศทางนวัตกรรมไหม ชั้น 1
กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม