โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง (U School Mentoring)

ประชาสัมพันธ์ 📣📣
อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรที่สนใจดำเนินโครงการ ฯ
ส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุน
“โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง (U School Mentoring)” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม : https://shorturl.asia/n1Bqo