โครงการห้องเรียนธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น

โครงการห้องเรียนธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น : การสอนโดยอาศัยธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นฐานการเรียนรู้ ภายใต้ โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
มหาวิทยาลัยมหาสารคามโดยความร่วมมือของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ และสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาสมรรถนะของครูผู้สอน ให้เกิดการเรียนรู้ของนักเรียนตามแนวทางการสอนโดยอาศัย ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นเป็นฐานการเรียนรู้ และเพื่อประยุกต์หลักการสอนโดยอาศัยธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นเป็นฐานการเรียนรู้ในโรงเรียน ระดับมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
ทั้งนี้มีการดำเนินกิจกรรมโครงการในการพัฒนา ดังนี้

 1. การอบรมครูผู้สอน หัวเรื่อง จิตวิทยาการเรียนรู้และพัฒนาการทางจิตสังคม วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 โดยรูปแบบออนไลน์
 2. การฝึกอบรมปฏิบัติการ หัวเรื่อง Active Leaning: การออกแบบการเรียนรู้ห้องเรียนธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 7-8 สิงหาคม 2564 และวันที่ 25-26 ตุลาคม 2564
 3. กิจกรรม ฝึกสอนครูผู้สอน โรงเรียนบ้านนาดูนประชาสรรพ์ และโรงเรียนปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 ณ สถานีปฏิบัติการนาดูน สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 4. กิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning การสอนโดยอาศัยธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นฐาน ของ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564
 5. กิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning การสอนโดยอาศัยธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นฐาน ของโรงเรียนปอพานพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก วันที่ 1 ธันวาคม 2564
 6. กิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning การสอนโดยอาศัยธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นฐาน ของโรงเรียนบรบือวิทยาคาร วันที่ 2 ธันวาคม 2564
 7. กิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning การสอนโดยอาศัยธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นฐาน ของโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี วันที่ 15 ธันวาคม 2564
 8. กิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยใช้ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นฐาน ของโรงเรียนกมลาไสย วันที่ 16 ธันวาคม 2564
 9. กิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยใช้ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นฐาน ของโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ วันที่ 17 ธันวาคม 2564
 10. กิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยใช้ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นฐาน ของโรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา วันที่ 23 ธันวาคม 2564
  สรุปการติดตามการสอนของครูผู้สอน พบว่าครูผู้สอนมีทักษะในการออกแบบการสอนโดยอาศัยธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นฐานการเรียนรู้ และทำการสอนอย่างต่อเนื่องในโรงเรียน การใช้แหล่งเรียนรู้อื่น ๆ ในท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนห้องเรียนธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมนักเรียนได้เกิดความตระหนักในคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และร่วมกัน อนุรักษ์ ดูแลรักษา การเผยแพร่ความสำคัญและคุณค่าของแหล่งเรียนรู้ของท้องถิ่น แก่สาธารชนภายนอก และการขยายผลการสอนโดยอาศัยธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นฐานการเรียนรู้ไปกลุ่มสาระ อื่น ๆ ในโรงเรียน