ประชาสัมพันธ์ผลการพิจารณารางวัลเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2565

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย ครั้งที่ 11/2565 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2565 ให้กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ จัดทำประกาศหลักเกณฑ์รางวัลเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2565 เพื่อการยกย่อง เชิดชูเกียรตินักวิจัยที่มีผลงานวิจัยโดดเด่น มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการหรือสังคมวิชาการทั่วไป และได้มาตรฐานสากลสมควรเป็นแบบอย่างแก่นักวิจัยผู้อื่นในอันที่จะทุ่มเทกำลังใจ และสติปัญญาในการสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยและประเทศชาติ ตลอดจนเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยมหาสารคามในการกระตุ้น ส่งเสริม และสร้างแรงจูงใจในการทำงานวิจัยแก่นักวิจัยอย่างต่อเนื่อง
ในการนี้ กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ จึงขอประกาศผลการพิจารณาการคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2565 ทั้ง 4 ประเภท ดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

  1. รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) ระดับนานาชาติในฐานข้อมูล SCOPUS สูงสุดต่อบทความ
  2. รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) ระดับนานาชาติในฐานข้อมูล SCOPUS รวมสูงสุด
  3. รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น
  4. รางวัลเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ดีเด่น