ประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทนการตีพิมพ์ฯ

ตามที่ กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ได้ประกาศหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนและการให้ทุนสนับสนุน โดยใช้งบประมาณสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย ประจำปี 2565 แก่อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ความทราบแล้วนั้น
บัดนี้ ในคราวประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย ครั้งที่ 11/2565 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2565 ได้ดำเนินการพิจารณาบทความวิจัยที่ยื่นขอรับค่าตอบแทนการตีพิมพ์ฯ ดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อย กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ จึงขอแจ้งผลการพิจารณาดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
และสามารถส่งเบิกค่าตอบแทนได้ ภายในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565

  1. การจ่ายค่าตอบแทนการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของเอเชีย ประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 9/2565
  2. การจ่ายค่าตอบแทนการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการ เพื่อสร้างเครือข่ายงานวิจัย ประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 8/2565
  3. การให้ทุนสนับสนุนค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการในวารสารวิชาการระดันานาชาติ ที่ปรากฏในฐานข้อมูล Web of Science หรือ Scopus Quartile 1 และ Quartile 2 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 3/2565