ทบทวนแผนกลยุทธ์กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1

วันที่ 27 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น.
กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จัดประชุมทบทวนแผนกลยุทธ์กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ
ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1
นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน วิจัย และนวัฒกรรม
เป็นประธานการทบทวนแผน
โดยได้รับเกียรติจาก นางแจ่มจันทร์ หลูปรีชาเศรษฐ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
และนางสาวสิริมา ศรีสุภาพ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
เป็นวิทยากรในการทบทวนแผนในครั้งนี้
ณ. ห้องประชุมศูนย์ความเป็นเลิศทางนวัตกรรมไหม ชั้น 1
กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม