โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านห้วยทราย ตำบลโนนราษี อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

มหาวิทยาลัยมหาสารคามโดยความร่วมมือของคณะการบัญชีและการจัดการ คณะเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ และศูนย์ความเป็นเลิศทางนวัตกรรมไหม ร่วมกับหน่วยส่งเสริมหม่อนไหมมหาสารคาม วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงไหมบ้านหนองบัวแปะ และวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผ้าทอมือสีธรรมชาติบ้านขามเรียง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานวัตกรรมการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์เส้นขนมจีนให้มีคุณภาพและพัฒนากระบวนการผลิตผ้าไหมตามมาตรฐาน รวมทั้งการจัดการระบบบำบัดน้ำเสียของชุมชน ทั้งนี้มีการดำเนินกิจกรรมโครงการในการพัฒนา ดังนี้
1.การพัฒนาการผลิตเส้นขนมจีนให้มีคุณภาพ และการทดสอบตลาดเส้นขนมจีน
2.การอบรมเชิงปฏิบัติการการสาวเส้นไหมเพื่อให้ได้มาตรฐาน มกส.
3.การอบรมเชิงปฏิบัติการการฟอกและย้อมเส้นไหมด้วยสีธรรมชาติให้ได้มาตรฐาน มผช. และโอทอป
4.การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย และการปรับปรุงสถานที่ผลิตเส้นขนมจีน
ผลจากการเข้าไปพัฒนาชุมชน ทำให้กลุ่มวิสาหกิจขนมจีนมีโรงเรือนผลิตที่ได้มาตรฐาน และสามารถเพิ่มปริมาณการผลิตขนมจีนได้เพิ่มมากขึ้น ส่วนกลุ่มวิสาหกิจผ้าไหมได้รับองค์ความรู้ด้านย้อมสีธรรมชาติสามารถยกระดับการผลิตผ้าไหมให้ได้มาตรฐานเพิ่มมากขึ้นเพื่อรองรับการขอมาตรฐาน มกส. มผช. และโอทอป ต่อไป