ประกาศหลักเกณฑ์การเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทส่งเสริมการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2561

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย ครั้งที่ 6/25560 กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ จึงขอประกาศหลักเกณฑ์การเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทส่งเสริมการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2561 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบประกาศ

ประกาศหลักเกณฑ์ทุนอุดหนุนการตีพิมพ์-ปี-61 (562.9 KiB, 454 downloads)