เปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการบริการวิชาการแบบบูรณาการเพื่อสร้างนวัตกรรมและชุมชนต้นแบบสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการบริการวิชาการแบบบูรณาการเพื่อสร้างนวัตกรรมและชุมชนต้นแบบสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผู้ขอรับทุนจัดทำข้อเสนอโครงการ ตามแบบ “มมส.การบริการวิชาการ 2566” จำนวน 4 ชุด โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารและอ่านประกาศเพิ่มเติมได้ที่ https://shorturl.asia/avupf และจัดส่งมายังกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ภายในวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2565 และ e-mail : watch.msu@gmail.com