ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ได้แจ้งอนุมัติโครงการ ประเภท Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อเป็นการสนับสนุน ส่งเสริมให้อาจารย์ และนักวิจัยได้พัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัย และพัฒนาไปสู่การเป็นนักวิจัยที่มีคุณภาพระดับสูงของประเทศนั้น บัดนี้ คณะกรรมการบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ดำเนินการพิจารณาเป็นที่เรียบร้อยแล้วตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัย ครั้งที่ 11/2565 วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2565 ผลการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารงานวิจัยถือเป็นที่สิ้นสุด จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน