ประชาสัมพันธ์ประกาศหลักเกณฑ์การเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย

กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ขอประชาสัมพันธ์ประกาศหลักเกณฑ์การเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ดังนี้

  1. ประกาศหลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนวิจัย ประเภทส่งเสริมอาจารย์และนักวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
  2. ประกาศหลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนวิจัย ประเภทส่งเสริมการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ (Fast Track)
  3. ประกาศหลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนวิจัย ประเภทส่งเสริมการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติในฐานข้อมูล ISI Quartile 1
  4. ประกาศหลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อพัฒนาองค์กรและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
  5. ประกาศหลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนวิจัย ประเภทส่งเสริมการตีพิมพ์สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566