ประชาสัมพันธ์ประกาศหลักเกณฑ์การขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประชาสัมพันธ์ประกาศหลักเกณฑ์การขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ทั้งนี้ นักวิจัยที่สนใจสามารถดำเนินการกรอกข้อมูลเพื่อเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย โดยส่งเอกสารมาที่กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 8 กันยายน 2565