ประกาศผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัย Fast Track ครั้งที่ 8

ประกาศผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทส่งเสริมการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ (Fast Track) ครั้งที่ 8 ดำเนินการจัดส่งเอกสารภายในวันที่ 19 สิงหาคม 2565

ประกาศผล fast 8
ประกาศผล fast 8