โครงการ“ยุทธศาสตร์การพัฒนางานวิจัยเพื่อเข้าสู่มหาวิทยาลัยกลุ่มการวิจัย ระดับแนวหน้าของโลก (Global & Frontier Research)”

ในระหว่างวันที่ 6-7  สิงหาคม  2565  กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการ “ยุทธศาสตร์การพัฒนางานวิจัยเพื่อเข้าสู่มหาวิทยาลัยกลุ่มการวิจัยระดับแนวหน้าของโลก (Global & Frontier Research)” โดยมีรองศาสตราจารย์ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ศาสตราจารย์ ดร.อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน วิจัย และนวัตกรรม เป็นผู้กล่าวรายงาน 

การจัดโครงการในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่

 1. ศาสตราจารย์วิสุทธิ์ ใบไม้
 2. ศาสตราจารย์วิชัย บุญแสง
 3. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ประเสริฐ โศภณ
 4. คุณหญิงลักษณาจันทร เลาหพันธุ์
 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิรินันท์ กุลชาติ
 6. รองศาสตราจารย์ประยุกต์ ศรีวิไล
 7. ศาสตราจารย์ไพโรจน์ ประมวล
 8. ศาสตราจารย์ปฐม หงส์สุวรรณ
 9. ศาสตราจาย์ศิริธร ศิริอมรพรรณ
 10. ศาสตราจารย์อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง
  กิจกรรมในงาน แบ่งเป็นการบรรยายจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญ และการระดมความคิดเห็น แบ่งกลุ่มแลกเปลี่ยน วิเคราะห์ด้านยุทธศาสตร์การวิจัย
  โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบไปด้วย คณบดี รองคณบดี หัวหน้าหน่วยวิจัย อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรทุกท่าน จำนวนกว่า 66 คน