ประกาศหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน และการให้ทุนสนับสนุน

ตามที่ กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ได้ประกาศหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนและการให้ทุนสนับสนุน โดยใช้งบประมาณสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย ประจำปี 2565 แก่อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ความทราบแล้วนั้น
บัดนี้ ในคราวประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย ครั้งที่ 8/2565 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 ได้ดำเนินการพิจารณาบทความวิจัยที่ยื่นขอรับค่าตอบแทนการตีพิมพ์ฯ ดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อย กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ จึงขอแจ้งผลการพิจารณาดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
และสามารถส่งเบิกค่าตอบแทนได้ ภายในวันที่ 19 สิงหาคม 2565

  1. การจ่ายค่าตอบแทนการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของเอเชีย ประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 6/2565
  2. การจ่ายค่าตอบแทนการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการ เพื่อสร้างเครือข่ายงานวิจัย ประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 5/2565
  3. การจ่ายค่าตอบแทนผลงานวิจัยที่ได้รับการจดทรัพย์สินทางปัญญา ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1/2565
ประกาศหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน และการให้ทุนสนับสนุน
ประกาศหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน และการให้ทุนสนับสนุน