ประชาสัมพันธ์ประกาศหลักเกณฑ์การรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ วช. ร่วมกับ มมส. ทุนพัฒนาเส้นทางสายอาชีพ นักวิจัยรุ่นใหม่ ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง
โดยนักวิจัยสามารถ Submit ผ่านระบบ NRIIS >> https://nriis.go.th/ และดำเนินการส่งบันทึกข้อความขอให้รับรองโครงการในระบบ NRIIS ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2565
ผู้ประสานงาน: คุณวราภรณ์, คุณปรมาภรณ์ เบอร์ภายใน 1758

ข้อเสนอวิจัยและนวัตกรรม
ข้อเสนอวิจัยและนวัตกรรม