นักวิจัย มมส ศึกษารูปแบบการกระจุกตัวเชิงพื้นที่ของผลลัพธ์ในนโยบายขนส่งระยะสั้นและปัจจัยที่มีอิทธิพลเชิงพื้นที่ต่อผลลัพธ์ดังกล่าว

นักวิจัย มมส ศึกษารูปแบบการกระจุกตัวเชิงพื้นที่ของผลลัพธ์ในนโยบายขนส่งระยะสั้นและปัจจัยที่มีอิทธิพลเชิงพื้นที่ต่อผลลัพธ์ดังกล่าว งานวิจัยชิ้นนี้ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร Telematics and Informatics วารสารชั้นนำของโลก ที่มีค่า Impact Factor สูงที่สุดเป็นอันดับที่ 4 ของโลกทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอาจารย์ ดร.ประสงค์ชัย เศรษฐสรวิชญ์ อาจารย์ประจำเอกรัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ Professor Dr. Hironori Kato ศาสตราจารย์ด้านวิศวกรรมโยธา จาก The University of Tokyo, Japan ได้ร่วมกันศึกษารูปแบบการกระจุกตัวเชิงพื้นที่ของผลลัพธ์ในนโยบายขนส่งระยะสั้นและปัจจัยที่มีอิทธิพลเชิงพื้นที่ต่อผลลัพธ์ดังกล่าว โดยใช้วิธีการขั้นสูงทางเศรษฐมิติเชิงพื้นที่เพื่อวิเคราะห์ผลลัพธ์ของนโยบายรถคันแรกของไทยในบริบทของนโยบายระยะสั้น และเสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบายแก่รัฐบาลไทยรวมถึงรัฐบาลในประเทศกำลังพัฒนาอื่น ๆ

ผลงานวิจัยชิ้นนี้ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร Telematics and Informatics วารสารชั้นนำของโลก ที่มีค่า Impact Factor (2021) เท่ากับ 9.140 สูงที่สุดเป็นอันดับที่ 4 ของโลกทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Q1, ISI/Scopus)
อ้างอิง
Setthasuravich, P., Kato, H. (2022). Does the digital divide matter for short-term transportation policy outcomes? A spatial econometric analysis of Thailand. Telematics and Informatics, 101858.
อ่านบทความวิจัย ได้ที่ https://doi.org/10.1016/j.tele.2022.101858

นักวิจัย มมส ศึกษารูปแบบการกระจุกตัวเชิงพื้นที่ของผลลัพธ์ในนโยบายขนส่งระยะสั้น
นักวิจัย มมส ศึกษารูปแบบการกระจุกตัวเชิงพื้นที่ของผลลัพธ์ในนโยบายขนส่งระยะสั้น