ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนางานวิจัยเพื่อเข้าสู่มหาวิทยาลัยกลุ่มการวิจัยระดับแนวหน้าของโลก (Global & Frontier Research)

กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ จะดำเนินการจัดโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนางานวิจัยเพื่อเข้าสู่มหาวิทยาลัยกลุ่มการวิจัยระดับแนวหน้าของโลก (Global & Frontier Research) ทั้งนี้ เพื่อการขับเคลื่อนและเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของเอเชีย และเพื่อให้ได้ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ ตลอดถึงการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติที่มีคุณภาพสูง ซึ่งจะมีการจัดโครงการขึ้นในวันที่ 6-7 สิงหาคม 2565 ณ วิชชิ่งทรี ขอนแก่น รีสอร์ท จังหวัดขอนแก่น

กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนอาจารย์/นักวิจัย ในหน่วยงานของท่านที่สนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยรับผู้เข้าร่วมโครงการ คณะ/หน่วยงานละ 3 ท่าน ทั้งนี้ หากคณะ/หน่วยงานเข้าร่วมเกินจำนวนที่จำกัด ให้เบิกค่าใช้จ่ายจากหน่วยงานต้นสังกัด และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ webresearch.msu.ac.th

โครงการ(Global & Frontier Research)
โครงการยุทธศาสตร์การพัฒนางานวิจัยเพื่อเข้าสู่มหาวิทยาลัยกลุ่มการวิจัยระดับแนวหน้าของโลก (Global & Frontier Research)