กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ

กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ

ประชุมคณะกรรมการบริหารกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ

ณ ห้องประชุมศูนย์ความเป็นเลิศทางนวัตกรรมไหม ชั้น 1 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วันที่ 7 พฤษจิกายน 2560 เวลา 13.00-16.30 น.