แจ้งผลการพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนการตีพิมพ์บทความวิจัยฯ ประจำปี 2565

ตามที่ กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ได้ประกาศหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนและการให้ทุนสนับสนุน โดยใช้งบประมาณสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย ประจำปี 2565 แก่อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ความทราบแล้วนั้น บัดนี้ ในคราวประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย ครั้งที่ 7/2565 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2565 ได้ดำเนินการพิจารณาผลงานที่ยื่นขอรับค่าตอบแทนฯ ดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อย กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ จึงขอแจ้งผลการพิจารณาดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ และสามารถส่งเบิกค่าตอบแทนได้ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2565 1.การจ่ายค่าตอบแทนการตีพิมพ์บทความวิจัยฯ เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของเอเชีย ครั้งที่ 5/65 2. การจ่ายค่าตอบแทนการตีพิมพ์บทความวิจัยฯ เพื่อสร้างเครือข่ายงานวิจัย ครั้งที่ 4/65