โครงการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของเอเชีย

วันที่ 7 มิถุนายน 2565 กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีศาสตราจารย์ ดร.อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน วิจัย และนวัตกรรม เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ และเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การบริหารงานวิจัยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม แบบบูรณาการ เพื่อการเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของเอเชีย”
และมีการจัด เสวนาหัวข้อ “เราจะขับเคลื่อนงานวิจัยอย่างไรให้ไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของเอเชีย” โดย ศาสตราจารย์ศิริธร ศิริอมรพรรณ, รองศาสตราจารย์ปิยภัทร บุษบาบดินทร์, รองศาสตราจารย์ประสาท เนืองเฉลิม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์พีระ พันลูกท้าว ดำเนินรายการโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพรรณนิกา วัฒนะ มีการแบ่งกลุ่มวิเคราะห์นำเสนอ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการงานวิจัย และแนวทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของเอเชีย วิทยากรกระบวนการโดย นายภูมิภักด์ พิทักษ์เขื่อนขันธ์ โดยในงานมีผู้บริหาร บุคลากร และกลุ่มเป้าหมายคือคณบดีและรองคณบดีฝ่ายวิจัยทุกคณะของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และผู้ที่สนใจเข้าร่วม จำนวนกว่า 50 คน