โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยมหาสารคาม


วันที่  6  มิถุนายน  2565   กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  โดยมีศาสตราจารย์ ดร.อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน วิจัย และนวัตกรรม เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ และเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การพลิกโฉมมหาวิทยาลัยด้านการวิจัย เพื่อการเข้าสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของเอเชีย”  และได้รับเกียรติจาก
วิทยากร
1. รองศาสตราจารย์จิระพร ชะโน
2. รองศาสตราจารย์นิรุวรรณ เทิร์นโบล์   
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สพญ.สุกัญญา ลีทองดี  บรรยายในหัวข้อ “เทคนิคการสร้างเครือข่ายวิจัย”
ในเวลา 13.00-16.30 น. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารงานวิจัย โดยการแบ่งกลุ่มนำเสนอตามหัวข้อดังนี้ 
1. แนวทางการตีพิมพ์ในวารสารที่ปรากฏในฐานข้อมูล Scopus Q1 หรือ ISI Q1 
2. แนวทางการตีพิมพ์ผลงานวิจัยให้ได้รับการอ้างอิงเพิ่มขึ้น
3. แนวทางการสร้างเครือข่ายด้านวิจัยกับมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานหรือองค์กรทั้งในและต่างประเทศ 
4. แนวทางการทำงานวิจัยร่วมกับ Visiting Professor และการเผยแพร่ผลงาน  วิทยากรกระบวนการโดย นายภูมิภักด์ พิทักษ์เขื่อนขันธ์
          โดยในงานมีผู้บริหาร  บุคลากร และกลุ่มเป้าหมายคือหัวหน้าหน่วยวิจัย  หัวหน้าศูนย์วิจัยเฉพาะทาง  หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง  และผู้ที่สนใจเข้าร่วม  จำนวนกว่า  60  คน