ประกาศเปิดเผยราคากลาง ทุนวิจัยภายใน ประจำปีงบประมาณ 2558

ประกาศเปิดเผยราคากลาง ทุนวิจัยภายใน ประจำปีงบประมาณ 2560

โครงสร้างและสมบัติทางแม่เหล็กของอนุภาคนาโนอินเดียมออกไซด์เจือด้วยโคบอล โดย ดร.ขวัญฤทัย วงศาพรม
การศึกษาคุณสมบัติการเป็นตัวนําส่งยาของพอลิเมอร์ผสมระบบ พอลิ(เอทิลีน ไกลคอล)-พอลิ (แลกติก แอซิด)- พอลิ(เอทิลีน ไกลคอล) โดยวิธิีการจำ ลองแบบโมเลกุลด้วยคอมพิวเตอร์ โดย ดร.คงวิทย์ ประสิทธิ์นอก
การพัฒนาระบบการสกัดโดยใช้สารลดแรงตึงผิวสําหรับการตรวจวัดยากำ จัดพยาธิปริมาณ น้อยในตัวอย่างอาหาร โดย ดร.จิตรลดา วิชาผง
การแกว่งกวัดของคูลอมบ์ในปั๊มอิเล็กตรอนเดี่ยว โดย ดร.ประธาน ศรีวิไล
การยืนยันฤทธิ์และกลไกการออกฤทธิ์ทางชีวภาพในระยะยาวของสารรบกวนการทํางานของ ฮอร์โมนอีควอลต่อการทํางานของสมองและชุดอวัยวะต่างๆ ของลิมบิค-ไฮโพธาลามัส-ต่อมพิทูอิทารี เพื่อ พัฒนาต่อยอดเป็นสารเสริมสุขภาพในเพศชาย โดย ดร.พนิดา เล้าชาญวุฒิ
ความหลากชนิดและเครื่องหมายพันธุกรรมดีเอ็นเอบาร์โค้ดสําหรับการระบุชนิดแมลงวันผลไม้ ในพืชที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทย โดย รศ.ดร.ไพโรจน์ ประมวล
การพัฒนาวิธีวิเคราะห์สีเขียวสําหรับการวิเคราะห์โลหะบางชนิดโดยใช้ซีเควนเชียลอินเจค ชันสเปกโทรโฟโตเมตรีพร้อมด้วยรีเอเจนต์ธรรมชาติสกัดจากแก่นฝาง (Ceasalpinia Sappan Linn.) โดย ดร.วัสกา ศิริอังคาวุธ
การวิเคราะห์ปัญหาและการออกแบบแนวคิดในการแก้ปัญหาความผิดปกติของกฏไฟร์วอลล์ โดย ดร.สมนึก พ่วงพรพิทักษ์
การเตรียมวัสดุเชิงประกอบระดับนาโนของนาโนเคลย์และพอลิแล็กติกแอซิดแบบสเตริโอคอม เพล็กซสำหรับใช้เป็นพลาสติกชีวภาพสมรรถนะสูง โดย ดร.อรอนงค์ ชีระโรจน์
ความหลากหลายของเฟิร์นและแบคทีเรียอาศัยที่มีคณุสมบัติในการส่งเสริมการเจริญเติบโต ของพืชและควบคุมเชื้อสาเหตุของโรคพืชในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว จังหวัดบึงกาฬ โดย ดร.อุษา ทองไพโรจน์
การผลิตอนุภาคไมโครของพอลิ(แล็กติกแอซิด-โค-ไกลโคลิกแอซิด)ราคาถูกสําหรับใช้เป็นระบบ นําส่งยาแบบควบคุมการปลดปล่อย โดย นางสาวเยาวลักษณ์ ศรีสุวรรณ์
ความแปรผนันของสัณฐานวิทยา ความหลากหลายและโครงสร้างทางพันธุกรรมของประชากร ปลาขบในระบบแม่น้ําโขง ชี มูล และสงคราม โดย นายสุรพล ยอดศิริ
การศึกษาเชิงทฤษฎีของสเปกโตรสโคปีการทะลุผ่านในรอยต่อระหว่างโลหะและวัสดุกึ่งโลหะ แบบเฟอร์โรแมกเนต โดย ผศ.ดร.กฤษกร ปาสาใน
ดีเอ็นเอบาร์โค๊ดสําหรับระบุชนิดของเห็ดท่ีมีฤทธิ์ทางยาสกุลTrametes(Basidiomycetes: Polyporaceae) โดยใช้ nuclear ribosomal ITS region เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรทางชวีภาพในประเทศไทย โดย ผศ.ดร.ขวัญเรือน บุตรสาทร พาป้อง
ความหลากหลายทางพันธุกรรมและรูปแบบการกระจายตัวของประชากรอึ่งปากขวด (Glyphoglossus molossus Günther, 1868) ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย โดย ผศ.ดร.คมศร เลาห์ประเสริฐ
อนุกรมวิธานหอยทากบกสกุล Quantula ในประเทศไทย โดย ผศ.ดร.ชนิดาพร ตุ้มปี่สุวรรณ
การปรับปรุงพื้นผิวของซิลิกาเจลด้วยอนุพันธ์โรดามีนเพื่อใช้เป็นตัวดูดซับโลหะหนัก โดย ผศ. ดร.ชาติไทย แก้วทอง
ประสิทธิภาพของสารเมทาโบไลท์ของแบคทีเรยี XenorhabdusstockiaePB09 ในการยับยั้ง แบคทีเรียก่อโรคเต้านมอักเสบในโคนม โดย ผศ.ดร.ประภัสสร บุษหมั่น
การวิเคราะห์ระบบผสมพันธุและการเกิดขึ้นของดอกเห็ดหิ้งกัมพูชา (Cambodian Phellinus igniarius) และความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมกับเห็ดชนิดอื่น โดย ผศ. ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล
ผลของปัจจัยที่แตกต่างกันต่อสมบัติของฟิล์มไหมไฟโบรอิน โดย ผศ.ดร.ประสงค์ สีหานาม
การศึกษาความสามารถในการเร่งปฏิกิริยาและสมบัติเฉพาะของ Pd supported on amine- functionalized mesoporous silica ในปฏิกิริยาไฮโดรอะมิเนชัน ของ C-(tetra-O-acetyl-ß-D-galactopyranosyl)allen โดย ผศ.ดร.รัชนีกร พิลาสมบัติ
สัณฐานวิทยาและความหลากหลายทางพันธุกรรมของกิ้งก่าคอแดง (Calotes versicolor) ในพื้นที่ ลุมแม่น้ําโขงตอนล่าง โดย ผศ.ดร.วีระชัย สายจันทา
ลดอัตราการติดเชื้อ Nosema bombycis สาเหตุโรคเพบรินในไหมไทย(Bombyx mori ) ด้วยการกินใบหม่อนผสมโปรไบโอติกแบคทีเรีย โดย ผศ.ดร.สิริภัค สุระพร
ความหลากชนิดของออสตราคอดในนาข้าวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดย ผศ.ดร.สุคนธ์ทิพย์ เศวตนลินทล
การสำรวจความหลากหลายของพืชวงศ์ขิงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย โดย ผศ.ดร.สุรพล แสนสุข
ฤทธิ์ของสารสกัดใบพญาวานรและสาระสำคัญต่อการทํางานของเอนไซม์ที่ใช้ในการย่อย โดย ผศ.ปวิตรา พูลบุตร
การเสริมสภาพพลาสติกของพลาสติกชีวภาพชนดิ พอลิ(แอล-แล็กติกแอซดิ )ด้วยไตรบล็อกโคพอลิเมอร์ของ พอลิโพรไพลีนไกลคอล-บล๊อก-พอลิเอปไซลอน-แคโพรแล็กโทน โดย รศ.ดร.ยอดธง ใบมาก
การเพิ่มความคงตัวให้กับแกมมาออริซานอลโดยใช้เทคนิคเอนแคปซูเลชั่นและการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ โดย รศ.ดร.อนุชิตา มุ่งงาม
การวินิจฉัยข้าวโบราณที่พบในอิฐยุคทวารวดีและสายพันธุ์ข้าวปัจจุบันที่กระจายพันธุ์ในบริเวณพื้นที่ปลูกข้าวเหนียว (glutinous rice zone) โดยการอนุมานจากการวิเคราะห์ยีน Phenol reaction 1 (Phr1) โดย ศ.ดร.ปรีชา ประเทพา
ความแปรผันและโครงสร้างพันธุศาสตร์ของปรงสามเหลี่ยมในประเทศไทย โดย อ.สุทธิรา ขุมกระโทก