ประกาศหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2560

กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการขอประกาศหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยเด่นประจำปี 2560 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้เข้ารับพระราชทานรางวัลวิจัยดีเด่นในวันพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2560 สามารถดูรายละเอียดประกาศหลักเกณฑ์ได้ตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบประกาศ

ประกาศหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2560 (1.0 MiB, 46 downloads)

แบบฟอร์มคัดเลือกนักวิจัยดีเด่น-60 (721.0 KiB, 17 downloads)