อาจารย์นักวิจัย มมส ร่วมกับหน่วยวิจัยและพัฒนา (R&D)

อาจารย์นักวิจัย มมส ร่วมกับหน่วยวิจัยและพัฒนา (R&D) ของ บริษัท BCF life sciences ประเทศฝรั่งเศส พัฒนาสูตรอาหารปลานิลโดยเสริมกรดอะมิโนอิสระจากธรรมชาติ เร่งการเจริญเติบโตของปลานิล เสริมสร้างภูมิคุ้มกันและเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการในเนื้อปลา โดยปลาที่เลี้ยงด้วยอาหารเสริมกรดอะมิโนอิสระจากธรรมชาตินี้ให้ผลผลิตเร็วกว่าการเลี้ยงด้วยอาหารธรรมดาจากท้องตลาดและมีคุณค่าทางอาหารในเนื้อปลาสูงกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับปลาที่ไม่ได้เสริมด้วยกรดอะมิโน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพล วังคะฮาตอาจารย์สาขาประมงคณะเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยมหาสารคา

รายละเอียดเพิ่มเติม….
อาจารย์นักวิจัย มมส ร่วมกับหน่วยวิจัยและพัฒนา (R&D) บริษัท BCF life sciences ประเทศฝรั่งเศส พัฒนาสูตรอาหารปลานิลโดยเสริมกรดอะมิโนอิสระจากธรรมชาติ (msu.ac.th)