อาจารย์ นักวิจัย มมส ถ่ายทอดองค์ความรู้การเพราะเนื้อเยื่อ

อาจารย์นักวิจัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เล็งเห็นความสำคัญของการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเพื่อการขยายพันธุ์พืชชนิดต่างๆ ซึ่งเป็นที่นิยมกันมากในปัจจุบัน มหาวิทยาลัยมหาสารคามจึงเป็นส่วนหนึ่งที่มีการให้บริการในเรื่องของการถ่ายทอดองค์ความรู้ จัดอบรมความรู้ให้กับชุมชน หรือประชาชนผู้ที่สนใจการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเพื่อการขยายพันธุ์พืชอย่างมีคุณภาพ ภายใต้การดำเนินการของ อาจารย์ ดร.อริสราภรณ์ สมบุญวัฒนกุล ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และคณะ