นักวิจัย มมส ประดิษฐ์เครื่องกำจัดแมลงศัตรูในกระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว

อาจารย์นักวิจัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประดิษฐ์เครื่องกำจัดแมลงศัตรูในกระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโดยการออกแบบ และสร้างเครื่องกำจัดแมลงศัตรูในกระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว เพื่อทดสอบความสามารถการทำงานของเครื่องกำจัดแมลงศัตรู ติดตามตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ผ่านการกำจัดแมลงศัตรูถึงผลในด้านการควบคุมและด้านคุณภาพเมล็ดพันธุ์ตามเกณฑ์มาตรฐาน ภายใต้การวิจัย คิดค้น และพัฒนาของรองศาสตราจารย์ ดร.จักรมาศ เลาหวณิช อาจารย์สาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมคณะผู้วิจัย

รายละเอียดเพิ่มเติม….
นักวิจัย มมส ประดิษฐ์เครื่องกำจัดแมลงศัตรูในกระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว (msu.ac.th)