ประกาศผลการพิจารณาการจัดตั้งและสนับสนุนหน่วยวิจัย ศูนย์วิจัยเฉพาะทาง และศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม)

ตามที่ กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ประกาศหลักเกณฑ์การจัดตั้งและสนับสนุนหน่วยวิจัย ศูนย์วิจัยเฉพาะทาง และศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง พ.ศ. 2565 ตามนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยเข้าสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของเอเชีย บัดนี้ คณะกรรมการบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้พิจารณาการขอจัดตั้งและ สนับสนุนหน่วยวิจัย ศูนย์วิจัยเฉพาะทาง และศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง เป็นที่เรียบร้อยแล้วตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัย ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 จึงขอแจ้งประกาศผลการพิจารณาการจัดตั้งและสนับสนุนหน่วยวิจัย ศูนย์วิจัยเฉพาะทาง และศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม) รายละเอียดดังตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้