ประกาศผลการพิจารณาทุน “ โครงการบริการวิชาการแบบบูรณาการ เพื่อสร้างนวัตกรรมและชุมชนต้นแบบสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ” ครั้งที่ 2

ตามที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้มีนโยบายในการขับเคลื่อนระบบและกลไกการบริการวิชาการและการทำงานบริการวิชาการ ภายใต้ชื่อ “โครงการบริการวิชาการแบบบูรณาการเพื่อสร้างนวัตกรรมและชุมชนต้นแบบสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” และกองส่งเสริมการวิจัยและการบริการวิชาการได้ประกาศหลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการบริการวิชาการ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปแล้วนั้น  บัดนี้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้ดำเนินการพิจารณาข้อเสนอโครงการดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการพิจารณาโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณให้ทราบโดยทั่วกัน ตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้