กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ประกาศผลการจ่ายค่าตอบแทนการตีพิมพ์การจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตรประจำปี 2560 ครั้งที่ 3

ตามที่ทกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ได้ประกาศหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนการและการให้ทุน โดยใช้งบประมาณสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย ประจำปี 2560 บัดนี้คณะกรรมการได้ดำเนินเรียบร้อยแล้ว กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ จึงขอแจ้งผลการพิจารณาตามเอกสารแนบ และ สามารถส่งเบิกค่าตอบแทนได้จนถึงวันที่ 16 ตุลาคม 2560

[wpfilebase tag=file id=18 tpl=download-button /]