ประชาสัมพันธ์ประกาศหลักเกณฑ์การเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทมุ่งเป้า (นวัตกรรม)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ขอประชาสัมพันธ์ประกาศหลักเกณฑ์การเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทมุ่งเป้า (นวัตกรรม)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565

งบประมาณสนับสนุน – งบประมาณไม่เกิน 300,000 บาท/1 โครงการ โดยผู้ขอรับทุนจะต้องมีผลงานนวัตกรรมที่มีระดับความพร้อมทางเทคโนโลยี (Technogy readiness Level: TRL) ในระดับ 3-5 หรือระดับความพร้อมทางสังคม (Societal Readiness Level: SRL) ในระดับ 3-5 มีรายละเอียดเพิ่มเติมแนบท้ายประกาศ

Plant against a white wall mockup