ประกาศหลักเกณฑ์การเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทส่งเสริมการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (Fast Track) เปิดรับสมัครจนถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2565

ประกาศหลักเกณฑ์การเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทส่งเสริมการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (Fast Track) เปิดรับสมัครจนถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2565
งบประมาณสนับสนุน

  1. ผลงานที่มีเป้าหมายตีพิมพ์ในฐานข้อมูล ISI Quartile 1 ที่มีค่า Impact Factor ขอทุนสนับสนุนได้ไม่เกิน 200,000 บาท
  2. ผลงานที่มีเป้าหมายตีพิมพ์ในฐานข้อมูล ISI ที่มีค่า Impact Factor ขอทุนสนับสนุนได้ไม่เกิน 100,000 บาท
  3. ผลงานที่มีเป้าหมายตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Scopus ขอทุนสนับสนุนได้ไม่เกิน 70,000 บาท
  4. ผลงานที่มีเป้าหมายตีพิมพ์ในฐานข้อมูลวารสารนานาชาติอื่นที่อยู่ในฐาน กพอ. ขอทุนสนับสนุนได้ไม่เกิน 50,000 บาท
Empty room with a gray wall mockup