ประกาศหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน 3 ประเภท

ตามที่ กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดทำประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนอาจารย์/นักวิจัยที่ไม่เคยมีผลงานตีพิมพ์ ให้มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติที่มีคุณภาพอันนำไปสู่การเผยแพร่องค์ความรู้ใหม่ ตลอดจนเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยมหาสารคามในการกระตุ้น ส่งเสริม และสร้างแรงจูงใจในการทำงานวิจัยแก่นักวิจัยอย่างต่อเนื่อง โดยใช้งบประมาณสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย ความทราบแล้วนั้น
ในการนี้ กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ได้ดำเนินการจัดทำประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่องประกาศหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน 3 ประเภท ดังนี้

  1. หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของเอเชีย ประจำปี พ.ศ. 2565
  2. หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการเพื่อสร้างเครือข่ายงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
  3. หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนผลงานวิจัยที่ได้รับการจดทรัพย์สินทางปัญญา ประจำปี 2565