แจ้งผลการพิจารณา การจ่ายค่าตอบแทนการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการ

ตามที่ กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ได้ประกาศหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนและการให้ทุนสนับสนุน โดยใช้งบประมาณสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย ประจำปี 2564 แก่อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ความทราบแล้วนั้น
บัดนี้ ในคราวประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย ครั้งที่ 12/2564 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564 ได้ดำเนินการพิจารณาบทความวิจัย ที่ยื่นขอรับค่าตอบแทนฯ ดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อย กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ จึงขอแจ้งผลการพิจารณาดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ และสามารถส่งเบิกค่าตอบแทนได้ภายในวันที่ 7 มกราคม 2565

  1. การจ่ายค่าตอบแทนการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการ เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยสู่สากล ประจำปี 2564 ครั้งที่ 12/2564
  2. การจ่ายค่าตอบแทนการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการ เพื่อเพื่อสร้างเครือข่ายงานวิจัย ประจำปี 2564 ครั้งที่ 6/2564