ประชาสัมพันธ์ โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง (U School Mentoring)

ประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรที่สนใจดำเนินงานโครงการฯ เสนอข้อเสนอ“โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง (U School Mentoring)” เพื่อขอรับทุนสนับสนุนโครงการต่อคณะกรรมการอุดมศึกษาภายในวันที่ 17 ธันวาคม 2564

link : แบบฟอร์มโครงการ