ประชาสัมพันธ์ -ร่าง-หลักเกณฑ์การจัดตั้งและสนับสนุนหน่วยวิจัย ศูนย์วิจัย และศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง พ.ศ.2564

ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ -ร่าง-หลักเกณฑ์การจัดตั้งและสนับสนุนหน่วยวิจัย ศูนย์วิจัย และศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง พ.ศ.2564 โดยท่านสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2564 โดยสามารถสมัครในระบบและแนบไฟล์ ตาม QR-Code ที่แนบมาพร้อมนี้