กองส่งเสริมการวิจัยรับรางวัลหน่วยงานที่มีผลการดำเนินงานตามคำรับรองปฏิบัติราชการดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00–12.00 น. ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง (SC3-410)
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
นางฉวีวรรณ อรรคเศรษฐัง ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ
เข้ารับโล่รางวัลหน่วยงานที่มีผลการดำเนินงานตามคำรับรองปฏิบัติราชการดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
จากอธิการบดี ในงานการถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
“มหาวิทยาลัยชั้นนำของเอเชีย” MSU Move Forward